Hướng dẫn đặt hàng Taobao – 1688 trên 24giovang

I. Mã đánh dấu

Mã đánh dấu sẽ giúp quản lý đơn hàng một cách khoa học và chuẩn xác, chúng tôi sẽ nhận diện được link hàng đó là của khách hàng nào. Trong trường hợp trùng mã hệ thống sẽ báo sai và cần sửa lại mã. Ví dụ: khách hàng tên Minh chuyên nhập hoa lụa thì mã sẽ là MH001, MH002,…

Mã đánh dấu
Mã đánh dấu

II. Tên Shop

Hướng dẫn ghi tên Shop.

… Phần này cần được cập nhật, nội dung trong file word không lưu ảnh ra được